Pod koniec każdego roku obrachunkowego każdy przedsiębiorca musi składać sprawozdanie ze swojej działalności. Sprawozdanie to składa się głównie z trzech części: bilansu przedsiębiorstwa, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych wraz z informacją dodatkową. Jednakże nie wszystkie pozycje pozostają obowiązkowego.

Rachunku przepływów pieniężnych nie muszą składać jednostki samorządu terytorialnego takie jak gminy czy powiaty, natomiast jeśli zachodzi potrzeba sporządzenia ich np. w momencie wyliczanie efektywności inwestycji, należy to zrobić na podstawie danych dostępnych z dwóch pozostałych dokumentów.

Najważniejszą funkcję w sprawozdaniu finansowym pełni bilans, w którym to zawarte są wszelkie informacje na temat majątku posiadanego przez przedsiębiorcę. Majątek ten możemy podzielić na aktywa oraz pasywa czyli inaczej źródła finansowania aktywów. Do pasywów zaliczamy wszelkiego rodzaju wartości pieniężne, kredyty, kapitał własny czy zysk lub stratę z okresów poprzednich. Aktywa zaś dzielą się na dwie grupy: aktywa trwałe i aktywa obrotowe. Te drugie dużo łatwiej spieniężyć stąd też wywodzi się ich nomenklatura.

Zatrzymajmy się przy aktywach trwałych. Mamy tutaj środki trwałe, do których zaliczyć możemy wszelkiego rodzaju przedmioty, urządzenia czy maszyny, które wykorzystywane będą na potrzeby naszej działalności. I tak np. środkiem trwałym może być maszyna do szycia jeśli prowadzimy zakład krawiecki, komputer czy laptop, a także samochód, który pełnił będzie rolę auta służbowego. Mamy również drugą grupę – wartości niematerialne i prawne.

Czym jest WNiP?

Są to zwykle prawa majątkowe nie mające sfery materialnej, ale wykorzystywane na potrzeby danej działalności. WNiP muszą mieć wyznaczony określony czas ekonomicznej użyteczności i musi być on dłuższy niż jeden rok. Do wartości niematerialnych i prawnych zaliczyć możemy np. wartość firmy, know-how, prawa do patentów, wynalazków czy wzorów użytkowych, a także wszelkiego rodzaju licencje i koncesje.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here